AMASYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Taşova İlçesi,İmam Hatip Lisesi Okul ve Pansiyon Binalarının yıkılması İHALESİ

Taşova İlçesi,İmam Hatip Lisesi Okul ve Pansiyon Binalarının yıkılması İHALESİ
Taşova İlçesi,İmam Hatip Lisesi Okul ve Pansiyon Binalarının yıkılması İHALESİ

İLAN

AMASYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

MADDE 1- İhale Konusu iş: Taşova İlçesi Yemişen Mahallesi 148 ada 18 Parselde bulunan yaklaşık toplam inşaat alanı 5.124,92 m2 olan İmam Hatip Lisesi Okul ve Pansiyon Binalarının yıkılması, yıkımdan önce alınabilecek malzemeler ile yıkımdan sonra çıkacak malzemelerin ayrıştırılarak yüklenici tarafından alınması, yıkım sonrası ortaya çıkacak bütün inşaat hafriyatının Taşova Belediye Başkanlığınca belirlenen alana taşınarak temizlenmesi işinin yüklenici tarafından yapılması 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile ihale edilecektir.

 

MADDE 2- İş bu ihaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminden ücretsiz olarak görülüp temin edilebilir

 

MADDE 3- İhale 21/04/2021 tarihinde saat 11:00'da, Hızırpaşa Mahallesi İstasyon Caddesi No:72 Merkez/Amasya adresinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonu İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İstekliler tekliflerini ihale saatine kadar ihale adresine ulaştırmak zorundadır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek olup; postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 4- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihale kararına itiraz edilemez.

 

MADDE 5- İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler:

a)      Tebligat için adres beyanı,

b)      Gerçek kişi olması halinde:

1.    Nüfus Cüzdanı veya yerine geçecek belge Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

2.    İmza beyannamesi,

3.    İlgili oda kayıt belgesi

c)      Tüzel kişi olması halinde:

1.    Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi

2.    Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi

3.    İmza sirküleri.

d)     İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

e)      Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

f)       Şartname alındığına ilişkin belge,   

g)      Geçici teminat olarak belirtilen bedelin Amasya İl Özel İdaresi Halkbank Amasya Merkez Şubesi TR 76 0001 2009 3000 0005 0000 14 iban nolu hesaba yatırıldığına ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu

h)      2886 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı kimseler ile bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerinden yasaklanmış olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

MADDE 6- İhale konusu işe ait muhammen bedel, %3 geçici teminat bedeli, ihale saati aşağıda görüldüğü gibi tespit edilmiştir.

 

YIKILACAK BİNALARIN CİNSİ

MUHAMMEN  BEDEL (KDV HARİÇ)

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİH VE SAATİ

Okul ve Pansiyon Binası

112.333,33 TL

3.370,00 TL

21/04/2021 Saat 11.00

 

MADDE 7- İhale üzerinde kalan istekli ihale bedelini sözleşme öncesi, Amasya İl Özel İdaresi Halkbank Amasya Merkez Şubesi TR 76 0001 2009 3000 0005 0000 14 iban nolu hesaba  nakit olarak yatıracak ve makbuzunu idareye teslim edecektir.

 

MADDE 8- Zaman tespitinde TRT nin verdiği saat ayarı esas alınır.

Hızırpaşa Mah. İstasyon Cad. No72 05100 Merkez/AMASYA - (0358) 211 04 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.